Go to Top

Smluvní podmínky

 • Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. V ceně kurzu jsou zahrnuty kurzové materiály, občerstvení během kurzu a stravné ve výši 100 Kč/den. Cena nezahrnuje ubytování.
 • Kurzy se konají v sídle společnosti LBMS, případně v jiných vhodných prostorách v Praze. Místo konání oznámí LBMS objednávajícímu zároveň s potvrzením o zařazení do kurzu, zasílaném 2 týdny před jeho zahájením.
 • Společnost LBMS je oprávněna zrušit kurz nejpozději 7 kalendářních dnů před začátkem jeho konání – o této skutečnosti neprodleně vyrozumí objednávajícího.
 • Objednávající může místo přihlášeného účastníka vyslat na kurz náhradníka, a to i bez předchozího ohlášení.
 • Objednávající může stornovat celou Závaznou přihlášku na kurz nebo snížit počet účastníků kurzů za těchto podmínek: ◦storno musí být provedeno pouze písemnou formou;
  • storno doručené LBMS nejpozději 21 kalendářních dnů před začátkem kurzu není zpoplatňováno;
  • při stornu doručeném nejpozději 10 dní před začátkem kurzu je uplatněna smluvní pokuta ve výši 50% z celkové ceny;
  • při stornu doručeném méně než 10 dní před začátkem kurzu nebo při jeho nedoručení je uplatněna smluvní pokuta ve výši 100% z celkové ceny.
 • V případě storno s uplatněním smluvní pokuty budou po jejím uhrazení objednávajícímu zaslány příslušné školicí materiály.