Go to Top

Agile Scrum Foundation

Agile Scrum Foundation (dříve Scrum a agilní způsob vývoje)

Agilní metodiky představují alternativní způsob řízení projektů vývoje softwaru, který pomáhá eliminovat problémy tradičních přístupů jako je dlouhý Time-to-Market, nízká návratnost investic, neschopnost reagovat na změny nebo nízká kvalita aplikací a s tím související vysoká míra předělávání. Kurz posluchače seznamuje s nejlepšími praktikami agilních přístupů a metodiky Scrum, která patří mezi nejvíce rozšířené agilní metodiky vývoje softwaru v ČR i ve světě.

Popis kurzu

MODULE_AGILE_SCRUM_FOUNDATION_RGBKurz posluchače v úvodu seznámí s obecnými principy agilního přístupu ke tvorbě softwaru, s rozdíly mezi tradičním a agilním vývojem a také s vybranými zástupci agilních metodik (XP, DSDM, Crystal, FDD). Dále jsou prezentovány kritické faktory úspěšného zavádění těchto metodik.

Agilní přístupy oproti tradičním kladou větší důraz na tvorbu funkčního zdrojového kódu (ten je považován za nejhodnotnější produkt celého vývoje). Analýza je prováděna pouze do té míry, která je nezbytně nutná pro realizaci dané funkcionality. Mezi další principy agilního přístupu patří například důraz na přímou komunikaci uvnitř vývojového týmu, zapojení zákazníka (uživatele) do procesu vývoje nebo také kontinuální a automatizované testování. Součinnost ze strany zadavatele je obzvlášť kritická.

AGPM

Hlavní obsah kurzu je primárně zaměřen na metodiku Scrum, která přináší naplnění vize agilního manifestu, uplatňuje specifické přístupy řízení vývoje a představuje alternativu k tradičním způsobům tvorby softwaru.

Nejprve jsou účastníci seznámeni se všemi rolemi a jejich konkrétními zodpovědnostmi v procesu vývoje softwaru. Následuje výklad projektového postupu metodiky, včetně rituálů a vysvětlení jednotlivých souvisejících artefaktů (Scrum Backlogs, User Stories, Epics,…). Posluchačům jsou také představeny techniky a praktická doporučení pro plánování, monitorování a řízení rizik u Scrum projektů. Vybrané techniky metodiky Scrum si posluchači procvičí formou příkladů ve spolupráci s lektorem. Na závěr se účastníci dozvědí, jaké možnosti metodika poskytuje v případě velkých projektů, ve fázi provozu nebo při uzavírání kontraktů.

Vývoj prostřednictvím této metodiky probíhá v tzv. iteracích (sprint), jež obvykle trvají okolo dvou týdnů až jednoho měsíce. Tyto iterace jsou zakončeny setkáním (Sprint Review Meeting), kterého se účastní všechny zainteresované osoby včetně zákazníků, přičemž účast zákazníků není nutně vyžadována. Výstupem každé iterace je funkční prototyp a určení náplně dalšího sprintu. Velmi důležitou praktikou používanou v celém průběhu sprintu je každodenní maximálně patnáctiminutová porada celého vývojového týmu, která slouží k určení dalšího postupu na základě dosavadních výsledků.

Velkou výhodou metodiky Scrum je schopnost pružně reagovat na změny vznikající v průběhu projektu. Prostřednictvím možnosti denně upravovat plán iterace dokáže velice dobře reflektovat přicházející požadavky a rizika z nich vyplývající. Vzhledem k tomu lze takto koncipovaný způsob vývoje charakterizovat jako proces empirický, na rozdíl od předem stanoveného apriorního, který je charakteristický pro tradiční přístup k vývoji.

Možnosti certifikace

EXIN_AGILE_SCRUMZnalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky EXIN Agile Scrum Foundation v českém nebo anglickém jazyce. Mapování této certifikace na e-Competence Framework naleznete zde.

Kurz je určen pro

 • vedoucí vývojových týmů, vedoucí projektů, projektové koordinátory
 • analytiky, programátory a obecně pro všechny zúčastněné v procesu vývoje, kteří chtějí získat přehled o agilním přístupu a praktické znalosti o metodice Scrum.

Předpoklady

Znalost termínů z oblasti projektového řízení a vývoje software.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu
 • Základní konceoty agilního vývoje
  • Agilní vs. tradiční přístup
  • Agilní manifest
 • Agilní metodiky a praktiky
  • Metodiky CRYSTAL
  • Feature-Driven Development (FDD)
  • Dynamic Systems Development Method (DSDM)
  • Extreme programming (XP)
  • Test-Driven Development (TDD)
  • Agile Unified Process (AUP)
  • Scrum
 • Role metodiky Scrum
  • Úvod
  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Team
  • Ostatní role
 • Rituály a životní cyklus projektů
  • Time-boxing
  • Základní fáze projektu
  • Sprinty
  • Sprint Planning Meeting
  • Daily Scrum Meeting (Stand up)
  • Sprint Review Meeting (Demo)
  • Sprint Retrospective Meeting
 • Product Backlog
  • Scrum Backlogs (Product, Release, Sprint Backlog)
  • User Story
  • Prioritizace požadavků
 • Plánování projektů
  • Principy agilního plánování
  • Release Planning
  • Iteration Planning (sprinty)
  • Základní principy tvorby odhadů
  • Techniky odhadování
 • Monitorování projektů
  • Informační artefakty
  • Informační radiátory
 • Pokročilé koncepty v metodice Scrum
  • Scrum a velké projekty
  • Distribuované týmy
  • Scrum a fáze provozu
  • Uzavírání kontraktů
  • Přechod na metodiku Scrum
 • Shrnutí
 • Zkouška EXIN ASF.EN nanečisto