Go to Top

UML Foundation

UML Foundation (dříve Techniky UML – základy)

Modelovací jazyk UML je dnes již standardně používaný komunikační prostředek při vývoji softwarových aplikací. Kurz si klade za cíl poskytnout základní seznámení s jazykem UML tak, aby měli posluchači přehled o notaci všech základních diagramů UML a aby věděli, na co se diagramy používají, jak mohou získat informace pro tvorbu diagramů a dostali praktická doporučení pro použití notace. Kurz vychází z aktuální specifikace UML (verze 2.5), přičemž se posluchači také dozví o některých změnách oproti původním verzím.

Popis kurzu

page_alm_umlz_1

Úvod kurzu seznamuje s rozdíly objektového a strukturovaného přístupu při tvorbě softwaru. Následně jsou podrobně vysvětleny hlavní principy objektově orientovaného vidění světa za účelem snazšího uvedení do problematiky a pochopení celé notace UML.

Dále jsou posluchači seznámeni s historií vzniku UML, základními použitými pojmy, strukturou UML specifikace a samotným metamodelem UML, jehož znalost je především důležitá pro celkové pochopení všech diagramů UML a vazeb mezi nimi. V krátkosti je také představeno konsorcium Object Managament Group (OMG), které je v současné době zodpovědné za standardizaci UML.

V další části jsou probírány jednotlivé diagramy UML v pořadí, které nejlépe odpovídá jejich reálnému použití v praxi projektového postupu tvorby softwaru. Pro každý diagram je vysvětlena nejčastěji používaná notace a zdroje informací, ze kterých se čerpá při tvorbě konkrétního diagramu. Jsou poskytnuta doporučení zaměřená na použití notace s cílem poskytnout maximálně pragmatický návod, jak vytvořit užitečný model a vyvarovat se zbytečných podrobností při modelování. Pro každý diagram jsou zmíněny jeho vazby na okolí a souvislosti s ostatními diagramy.

Posluchači budou detailně seznámeni s diagramem tříd, diagramem balíčků, diagramem objektů a Use Case diagramem. Dále budou představeny základní konstrukty diagramu aktivit, diagramů interakcí a diagramu stavů. Na konci kurzu budou posluchači schopni číst, interpretovat a vytvářet jednoduché modely UML. Tyto nově získané znalosti jim umožní stát se produktivními členy analytických a návrhových týmů. Svým rozsahem kurz odpovídá certifikaci OMG Certified UML Professional na úrovni Foundation.

Použití každé techniky je procvičeno na zadaném příkladu, který řeší sami účastnici. Všechna praktická cvičení vychází ze společného zadaní konkrétní jedné domény, a to z důvodu, aby na sebe všechny příklady logicky navazovaly a posluchači tak mohli sami postupně vytvořit sadu UML modelů popisujících tutéž oblast, ovšem z různých pohledů.

Možnosti certifikace

Znalosti získané na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky OCUP 2 Foundation Level exam. Zkoušku je možné složit v jakémkoliv akreditovaném zkušebním středisku Pearson VUE. V případě zájmu zajistíme pro posluchače dodávku voucheru. Zkouška probíhá formou počítačového testu v anglickém jazyce. V časovém limitu 150 minut (pro neanglicky mluvící země) je pro složení zkoušky potřeba správně zodpovědět 60 otázek z celkových 90.

Více o zkoušce naleznete na stránkách omg.org.

page_alm_umlz_2

Kurz je určen pro

 • Analytiky
 • Designéry
 • Programátory
 • Další IT specialisty, kteří chtějí rozumět UML diagramům a efektivně je používat jako komunikační prostředek.

Předpoklady

Znalosti základních principů tvorby softwaru.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Kurz je organizován po jednotlivých diagramech UML:

 • Use Case diagram
 • Základní diagramy struktury
  • diagram objektů
  • diagram tříd
  • diagram balíčků
 • Diagram aktivit
 • Základní notace diagramů interakcí
  • sekvenční diagram
  • komunikační diagram
 • Diagram stavů.

Hodnocení absolventů kurzu (počet hodnocení 2)

 • S kurzem jsem byl maximálně spokojen.

  Ing. David Legner / programátor
  Český úřad zeměměřický a katastrální

 • Dobře vedený kurz pro snadné pochopení základů UML.

  Mgr. František Funda / konzultant
  E.ON IT Czech Republic, s.r.o.