Go to Top

QPR Metrics

QPR Metrics je výkonný a snadno ovladatelný manažerský nástroj, který napomáhá přeměnit firemní vizi a strategii do reality prostřednictvím sledování klíčových finančních i nefinančních ukazatelů výkonnosti a jejich transformací do akčních plánů.

Charakteristika

Jednoduché ovládání, přehlednost a přizpůsobitelnost

Metrics disponuje jednoduchým ovládáním, což je nezbytný předpoklad k tomu, aby mohl být využíván na všech úrovních řízení organizace. S jednoduchostí ovládání nástroje souvisí možnost snadné interpretace vytvářených diagramů, jakými jsou hierarchie scorecard, strategické mapy nebo matice vyjadřující vztahy mezi objekty modelu. Jednoduché ovládání, připravené šablony celého modelu i jeho částí umožňují spolu se snadnou přizpůsobitelností rychlé zavedení nástroje do každodenní praxe. Metrics poskytuje také výborné prezentační možnosti.

Technologická robustnost a otevřenost

Požadavek na spolehlivost a neustálou dostupnost a aktuálnost systémů vede k preferování technologicky robustních a zároveň snadno aplikovatelných nástrojů a právě Metrics je specializovaný a robustní nástroj pro podporu strategického řízení. Otevřenost nástroje je významná zejména pro zajištění automatizovaného importu aktuálních hodnot sledovaných měřítek z dostupných zdrojů dat (provozních systémů a databází).

Diagramy Metrics

Metrics nabízí základní pohled na strategii organizace ve formě hierarchického diagramu. Strom znázorňuje jak jednotlivé perspektivy, hlavní a dílčí strategické cíle, rizika, tak zejména definovaná strategická měřítka s indikátory jejich aktuálního stavu. Indikátory mohou být zobrazeny v mnoha vizuálních formách. Struktura diagramů je plně přizpůsobitelná zvyklostem a požadavkům organizace.

Strategické mapy – pochopení souvislostí

Metrics zahrnuje aparát strategických map umožňující zvažovat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými dílčími objekty scorecard. Nástroj také na základě shromažďovaných skutečných dat vypočítává tzv. korelační faktor mezi jednotlivými objekty strategické mapy, a umožňuje tak průběžně ověřovat korektnost odhadu vzájemného ovlivňování. Dále lze v Metrics ověřit potenciální riziko protichůdnosti definovaných cílů či měřítek.

Trendy ve vývoji strategických měřítek

Metrics disponuje grafickým znázorněním historického vývoje hodnot jednotlivých měřítek ve formě „History Chart“. Jedná se zejména o vizualizaci směrů (trendů) vývoje aktuálních hodnot sledovaných měřítek. Na grafech lze sledovat rovněž vývoj cílových (Target) a varovných (Alarm) hodnot, zohledňujících záměry zlepšování efektivnosti a výkonnosti. Zabudované systémy ohlašování, nejčastěji prostřednictvím elektronické pošty, umožňují předcházet nejrůznějším opomenutím.

Akční plány a komentáře

QPR Metrics umožňuje rozpracovat strategické cíle do podoby praktických akcí prostřednictvím akčních plánů. Akční plán lze definovat pro každý objekt scorecard (např. cíl či měřítko) spolu s určením termínu a přiřazením pracovníka odpovědného za jeho realizaci. Akce mohou být řízeny pomocí integrovaného systému workflow. Jedním z nejvýznamnějších přínosů implementace nástroje je právě zlepšení vzájemné komunikace mezi pracovníky na všech úrovních.

Dynamická publikace modelu na intranet/internet a personalizace dat

QPR Metrics umožňuje všem pracovníkům organizace prostřednictvím intranetu či internetu rychlý personalizovaný přístup ke všem relevantním objektům strategie, za které zodpovídají. Automaticky generované webové stránky zajišťují neustále aktuální informace, a zabraňují tak provádění nesprávných rozhodnutí založených na zastaralých informacích. Vzhled webových stránek lze plně konfigurovat.

Provázanost na procesní řízení

Procesní model organizace vytváří důležité pojítko mezi strategickou a provozní úrovní organizace. Bez úzké vazby na systémy pro procesní řízení není možné zabezpečit efektivní realizaci strategických cílů organizace. Těsná integrace nástrojů ProcessDesigner a Metrics usnadňuje přeměnu firemní vize a strategie do podoby reálné praxe organizace.

Technologie

Nástroj Metrics je plně otevřený nástroj založený na technologii Windows. Podporuje integrační standardy jako je XML, což usnadňuje jeho integraci se stávající infrastrukturou organizace včetně MS Word, Excel, PowerPoint apod. Otevřenost nástroje umožňuje také využití rozdílných webových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Chrome) a webového serveru MS IIS dle potřeb organizace. Podpora nejrozšířenějších databázových systémů MS SQL Server a Oracle zjednodušuje vytváření specifických uživatelských nadstaveb a rozhraní.

Nástroj Metrics včetně integrujícího webového portálu je plně lokalizován a jazykovou verzi GUI lze dynamicky přepínat přímo za běhu aplikace.

Související nástroje

Související kurzy

Aktuality