Go to Top

Release Control

Release Control je ucelené řešení, které slouží k řízení nasazování realizovaných změn softwarových aplikací do různých prostředí. Těmito změnami se rozumí instalace nových aplikací nebo opravy a aktualizace již nasazeného softwaru. Release Control je navržen tak, aby podporoval proces Relelease Management od začátku do konce, tedy od požadavku nasazení až po automatizované uvolnění hotové aplikace do produkčního prostředí.

Základní charakteristika

 • Pomáhá vývoji a IT provozu plánovat, řídit a automatizovat kontinuální dodávání softwarových změn (velkých, malých i mimořádných).
 • Aplikace umožní plánovat, řídit a automatizovat kontinuální dodávání vícevrstvých aplikací do jakéhokoliv prostředí.
 • Propojení oblasti vývoje s provozem (přímá vazba na řešení Service Manager), které dovoluje efektivně komunikovat při řešení naléhavých změn a tyto změny řízeně realizovat v nejkratší možné době;
 • Vizualizace dat formou Ganttova diagramu.
 • Podpora automatizace nasazování díky úzké integraci s nástrojem Deployment Automation.
 • Postaveno na platformě pro automatizaci procesů SBM.

Klíčové přínosy

Toto řešení pomáhá prostřednictvím konfigurovatelného workflow kontrolovat všechny změny, od mimořádných releasů až po uvolnění hlavních verzí aplikací a to vše při zajištění předem domluvených postupů a zásad. Další předností této aplikace je její otevřenost vůči ostatním nástrojům, které v organizaci již úspěšně používáte pro oblast Release Management. Prostřednictvím tohoto řešení získáte dokonalý dohled nad nasazením každé nové verze aplikace, snížíte zbytečné prostoje a také usnadníte prokazování dodávané funkcionality. Dalšími přínosy jsou:

 • Menší počet incidentů – snížení počtu incidentů s vysokou prioritou v důsledku lidských chyb. Díky přesně definovaným harmonogramům chystaných nových verzí výrazně redukuje riziko nepředvídatelných situací;
 • Vyšší bezpečnost – snížení rizika nasazení nežádoucího kódu a zabránění neautorizovaným změnám do provozního prostředí;
 • Připravenost na častější nasazování – kontinuální releasování bez zvýšení pracnosti (continuos delivery);
 • Snížení času odstávek – snížení potřebného času k provedení každého releasu díky automatizaci a procesní koordinaci.

Proces Release Management

Hlavním cílem procesu Release Management v rámci tohoto řešení je kontrolovat procesy, které zajistí, že požadavky a schválené změny jsou řešeny a zároveň zařazeny do konkrétního release plánu. Díky použité platformě SBM je tento proces upravitelný dle konkrétních potřeb, standardů a zvyklostí používaných v daném prostředí zákazníka. Samotný proces je rozdělen do několika workflow, které jsou ve vzájemné interakci prostřednictvím automatizovaných vazeb:

Plánování releasů (Release Trains)

Plánování releasů je složeno z těchto základních činností:

 • definice release plánu a aplikačních releasů;
 • zařazení nových požadavků a požadavků na změnu do release plánu;
 • předání plánu ke schválení;
 • uzavření a vyhodnocení release plánu.

Definice aplikačních releasů

Definice aplikačních releasů prochází podobnými stavy jako plán. Každý release projde fází přípravy, schvalování, realizace a dokončení.

Definice balíků k nasazení

Definice balíků reprezentuje tyto kroky:

 • vývoj balíku;
 • ověření a testování balíku;
 • nasazení balíků.

Definice úkolů nasazení

Úkoly nasazení reprezentují sadu činností a kroků, které vedou k nasazení balíku. Tyto úkoly obvykle reprezentují tyto aktivity:

 • testování (integrační a uživatelské testy);
 • úkoly zajišťující nasazení jednotlivých balíků – tyto činnosti mohou být jak plně automatické, tak zcela manuální.