IT procesy z různých perspektiv aneb samotný ITIL® nestačí

 

Od devadesátých let minulého století se ke zlepšení vyspělosti řízení procesů IT služeb, zejména v oblasti správy IT infrastruktury používá ITIL®. V průběhu času roste variabilita forem poskytování IT služeb a vztahů mezi poskytovateli, integrátory a zákazníky. Přitom se ukazuje nedostatečné pokrytí problematiky správy aplikací v ITIL®, stejně jako vymezení odpovědnosti za informační podporu podnikových procesů. Exponenciální růst IT sektoru s sebou přináší i stále větší ekologické dopady, které se dostávají do popředí zájmu zodpovědných firem.

Application Services Library

Aplikace a jejich správa nejsou izolované, ale působí v širším kontextu včetně vztahů s jinými modely, procesy a rámci (včetně Cloud Computing a IT Service Management). Nové verze SW jsou nasazovány se stále se zvyšující frekvencí, což potvrzuje důležitost správy aplikací. Profesionální správa aplikací významně přispívá k úspěchu organizace.

 

ASL® = Application Services Library je na dodavateli nezávislá knihovna pro implementaci správy aplikací, obsahuje procesní model správy aplikací a velké množství osvědčených postupů. Cílem ASL® je profesionalizovat oblast správy aplikací a společnou terminologií a referenčním rámcem pro doménu správy aplikací umožnit lepší spolupráci mezi zúčastněnými stranami.

Business Information Services library

Moderní organizace jsou stále složitější, roste variabilita nároků na informační systémy, požadavky na poskytování informací se mění, tyto změny lze přiměřeně očekávat a spravovat implementací správy business informací. Správa business informací působí jako hlavní kontaktní místo pro uživatele organizace.ITP1 

 

Business Information Management zahrnuje veškeré technické prostředky, používané k poskytování informací k provádění a řízení podnikových procesů, je částí organizace, která se zabývá managementem poskytování informací, jeho návrhem a přizpůsobováním, údržbou a monitorováním.  BiSL® jako obecný rámec představuje efektivní řešení pro správu business informací s cílem profesionalizovat funkce poptávky po informacích.  Jak ASL®, tak BiSL® je možné úspěšně kombinovat se zavedenými postupy dle ITIL®.

 

Lean ITITP2

Lean je manažerská filozofie, které podporuje kulturu neustálého zlepšování s cílem maximalizovat hodnotu a minimalizovat plýtvání se zaměřením na tok přidané hodnoty, kultura týmové práce odvozená z Toyota Production System, která učí lidi myslet, vidět a odstraňovat zdroje plýtvání.

 

Postupně se ukazuje, že myšlenky této filozofie lze aplikovat i na IT procesy a pečovat tak kontinuálně o eliminaci jakýchkoliv forem plýtvání a hodnotu nepřidávajících aktivit.

Green IT

Rostoucí počet IT organizací spojuje společenská odpovědnost a nová perspektiva, jak redukovat ekologickou stopu ITP3své organizace a business procesů podporovaných IT službami.  GREEN IT je definováno jako účinné uplatňování inteligentních, energeticky a ekologicky efektivních technologií a technik v rámci organizace a představuje rozvíjející se vertikálu odborníků z oblasti IT. Principy GREEN IT jsou v souladu s politikou společenské odpovědnosti firem.

Ucelená nabídka kurzů

Všechna výše uvedená témata mají svůj odraz v naší ucelené nabídce kurzů k problematice IT procesů, které zároveň nabízí možnost doložit získané poznatky složením certifikační zkoušky.

 

ITIL® Foundation

 

Hlavním cílem kurzu ITIL® Foundation je poskytnout ucelený přehled problematiky řízení IT služeb dle ITIL® a zároveň připravit posluchače ke složení certifikační zkoušky ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management.

 

ITIL® osvědčená řešení

 

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům praktické příklady, návody a postupy implementace ITIL®, které vychází především z praktických zkušeností získaných naší společností při projektech implementace a rozvoje řešení na základě ITIL®.

 

Business Information Management Foundation – NOVINKA

Cílem kurzu je představit Business Information Services Library a  seznámit posluchače se základními aspekty BIM v rozsahu nITP4ezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL®.

 

Kurz je zaměřen na pracovníky, kteří vykonávají provozní, řídící nebo strategické úlohy týkající se IT na straně poptávky poskytování informací organizace, jsou úzce spojeni se zajišťováním informací organizace, mají zájem seznámit se správou business informací ve všech podobách, působí v non-IT/IT útvarech, které zodpovídají za poskytování informací v rámci organizace

 

Application Management Foundation – NOVINKA

Cílem kurzu je představit Application Services Library a seznámit posluchače se základními aspekty správy aplikací v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Application Management Foundation with reference to ASL®. ITP5 Základní bloky kurzu pokrývají kontext správy aplikací, obsah a strukturu správy aplikací a aplikaci správy aplikací.

 

Kurz je určen pro pracovníky správy aplikací, jako jsou manažeři, funkční a techničtí návrháři, programátoři, testeři, týmoví a projektoví manažeři.

Lean IT Foundation – NOVINKA

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními aspekty Lean IT v míře potřebné pro úspěšné složení zkoušky EXIN Lean IT Foundation.

 

Kurz pokrývá obecné znalosti o původu Toyota Production System a přehled pěti základních Lean principů, definITP6ice a uplatňování Lean principů (Value, Value stream, Flow, Pull, Perfection), pochopení významu Lean Management a jeho role v implementaci Lean IT, pochopení psychologie změny a role Lean agenta změny a také znalost obsahu obecného projektového plánu pro Lean IT projekt.

 

Green IT Foundation – NOVINKA

 

Organizace usilující o snížení nákladů, zvýšení efektivity a snížení své provozní ekologické stopy mohou použít tento kurz a zkoušku EXIN Green IT Foundation pro podporu realizace ekologických aktivit a lepší ITP7spolupráce svých zaměstnanců. Základní bloky kurzu pokrývají porozumění Green IT, Lifecycle management (nákup, používání a likvidace zařízení, služeb a materiálu z Green perspektivy), optimalizace infrastruktury (ekologizace datových center), IT jako aktivátor (jak Green IT snižuje ekologickou stopu v business dodavatelských řetězcích a na pracovišti) a správy a procesy Green IT.

Kurz je zaměřen na IT profesionály, kteří se snaží redukovat náklady, zvýšit efektivitu a/nebo redukovat ekologickou stopu organizace prostřednictvím technologií, na manažery a profesionály v IT organizaci, kteří potřebují transformovat provoz IT do udržitelného a nákladově efektivního modelu poskytování služeb.

Zpět na přehled novinek