Go to Top

Procesní řízení

Procesní řízení

Kurz je koncipován jako úvodní seznámení s problematikou zavádění procesního řízení v organizaci. Postupně jsou probírány všechny fáze od počátečního rozhodnutí o orientaci na procesní řízení přes identifikaci procesů organizace, zmodelování stávající podoby procesů, zavedení měření výkonnosti procesů, identifikaci kandidátů ke zdokonalení, až po způsoby zdokonalování procesů.

Kurz popisuje, co vše je třeba rozhodnout v úvodních fázích, jako např. identifikace procesů a jejich vlastníků, příprava infrastruktury pro modelování procesů apod. Dalším nezbytným krokem je zachycení stávajícího stavu procesů organizace, což velmi často bývá vlastně první procesně orientovaný pohled na organizaci. Kurz rámcově seznamuje posluchače se základy modelování firemních procesů pomocí standardu BPMN 2.0.

Pokud organizace chce kontinuálně zlepšovat své procesy, neobejde se bez měření jejich výkonnosti. Další kapitola kurzu je proto věnována tématu definice výkonnostních indikátorů procesů a jejich měření. V následující části kurzu jsou diskutovány základní principy a techniky, kterých je možné využít jak při radikálních, tak průběžných (přírůstkových) změnách v kvalitě procesů. Posluchači si rovněž vyzkouší mapování kritických faktorů úspěšného dosažení vize organizace a firemních procesů a následnou identifikaci procesů ke zdokonalení.

Kurz je určen pro analytiky, vlastníky a manažery procesů, konzultanty, metodiky, správce systémů managementu jakosti, vedoucí pracovníky na všech úrovních, kteří se podílí na řízení firemních procesů.