Go to Top

Řízení projektů dle PMI

Řízení projektů dle PMI

Kurz seznamuje účastníky uceleným způsobem s pojmy a principy řízení projektů. Kurz je uspořádán podle struktury aktuálního pátého vydání celosvětově nejuznávanějšího standardu PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), který vydává Project Management Institute. Postupně jsou probírány základní pojmy řízení projektů, kontext řízení projektu, procesy řízení projektu v členění do skupin procesů z hlediska životního cyklu projektu (procesy zahajovací, plánovací, prováděcí, sledovací a uzavírací). Probírané procesy zároveň pokrývají všechny znalostní oblasti standardu, jako je řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik, nákupu a zainteresovaných stran. Kurz nabízí podrobné seznámení s obecně platnými principy, postupy a technikami řízení projektů, které se uplatní bez ohledu na typ projektu. Na závěr kurzu jsou představeny možnosti softwarové podpory řízení projektů. Kurz je proložen řadou příkladů pokrývajících celý životní cyklus projektu, na kterých si posluchači vyzkouší vybrané klíčové techniky, jako např. sestavení logického rámce projektu, definici rozsahu projektu pomocí WBS, identifikaci projektových rizik, tvorbu projektového reportingu apod.

Kurz je určen pro vedoucí projektů, projektové koordinátory, vedoucí týmů, konzultanty a kohokoli, kdo se podílí na plánování a realizaci středních a větších projektů.