Ochrana osobních údajů

Smyslem této politiky je informovat, jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům, z jakých zdrojů je získáváme, jak je zpracováváme a chráníme, komu je dále poskytujeme a jaká jsou práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou včetně GDPR, našimi interními procesy a touto politikou.

Veškeré osobní údaje zpracováváme tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, ke zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zavádíme kontrolní postupy pro zabezpečení informací ve vlastních aplikacích..

Rozsah zpracování osobních údajů

V rámci své činnosti zpracováváme výhradně nezbytně nutné osobní údaje pro zajištění námi nabízených produktů a služeb, konkrétně

  • identifikační a adresní údaje: název společnosti, místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, jméno, příjmení, titul, pohlaví, pracovní zařazení
  • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, firemní e-mailová adresa, privátní e-mailová adresa.

Všechny osobní údaje zpracováváme sami v námi vyvíjeném, spravovaném a interně provozovaném informačním systému. Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje ani údaje dětí.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně na základě právních titulů, a to zejména za účelem plnění smluvních povinností, na základě našeho oprávněného zájmu či na základě zákonné povinnosti.

Účel a upřesnění Právní základ
Pro účely cenových nabídek oprávněný zájem
Realizace zakázky plnění objednávky nebo smlouvy
Abychom informovali stávající či potenciální zákazníky o výrobcích a službách, o něž by mohli mít dle našeho předpokladu zájem.Tato marketingová a obchodní sdělení se týkají výhradně námi nabízených produktů a služeb nebo námi konaných akcí.

Subjekty údajů mají kdykoliv právo proti tomuto druhu zpracování vznést námitku a jednoduchou formou se z odběru těchto sdělení odhlásit.

oprávněný zájem
Sledování našich výsledků a spokojenosti zákazníků s námi nabízenými produkty a službami oprávněný zájem

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro:

  • splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány
  • splnění našich právních povinností.

Předávání osobních údajů

Jsme partnery zkušebních organizací EXIN a PeopleCert (obě v rámci EU), kterým předáváme osobní údaje v minimálním možném rozsahu (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa) na základě právního titulu oprávněného zájmu pro realizaci certifikačních zkoušek formou počítačového testu, pokud si je zákazník objedná jako součást našich školicích služeb.

Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje zpracovávají naši vlastní zaměstnanci, což zaručuje, aby byly zpracovávány bezpečně a dle příslušných právních předpisů. Naši zaměstnanci zpracovávají osobní údaje na základě interních procesů. Všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje, se smluvně zavazují k dodržování povinnosti mlčenlivosti o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Práva subjektů osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž data zpracováváme, mají právo se na nás kdykoliv obrátit, aby si v souladu s platnou legislativou zkontrolovaly jejich osobní údaje, které zpracováváme a společně jsme zabezpečili další případné požadované úkony jako je oprava, výmaz, omezení zpracování, odvolání souhlasu apod.

Kontakty

Pro dotazy nebo zpětnou vazbu k mechanismu ochrany osobních informací nebo způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní  údaje, nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, případně nám napište na adresu sídla společnosti.