Go to Top

Řešení

Orchestrated IT

Dnešní IT musí čelit stupňujícímu se množství a komplexitě požadavků businessu v důsledku potřeby pokrytí stále náročnějších potřeb zákazníků a zvyšujícího se tempa změn. Od IT se očekává, že požadavky businessu splní rychle, kvalitně a v rámci stanoveného rozpočtu a současně bude zajišťovat provoz aplikací bez výpadků a odstávek. Situaci dále komplikuje rozšiřující se využívání nových technologií spojené s využitím nových platforem, vývojových jazyků, softwarových nástrojů a procesů. Účinný způsob vypořádání se s těmito zvýšenými nároky nabízí řešení Orchestrated IT prostřednictvím formalizace a automatizace klíčových IT procesů.

Business
Demand & Resource Manager
Service Manager
Development & Test Manager
Release & Deployment Manager
Dev
Development
Ops
Operations
SBM
platforma pro řízení procesů

Řešení Orchestrated IT je navržené tak, aby umožnilo středním a větším organizacím optimalizovat a automatizovat ucelenou sadu klíčových IT procesů včetně plánování a řízení kapacit. Mimo IT procesů nabízí  řešení i podporu vybraných business procesů a je otevřené pro automatizaci dalších procesů dle potřeb organizace.

Řešení se vyznačuje tím, že pokrývá jak provozní (Operations), tak vývojové procesy (Development) s potřebnou vazbou na sběr námětů/požadavků ze strany busi­nessu a s integrovaným řízením kapacit. Vzhledem k tomu, že veškerá funkcionalita je zajištěna prostřednictvím jedné snadno konfigurovatelné platformy, vyznačuje se řešení Orchestrated IT schopností snadného uzpůsobení procesů do podoby vyhovující potřebám zákazníka ve spojení s krátkou dobou implementace.

V oblasti vývoje umožňuje řešení automatizovat a řídit celý životní cyklus vývoje aplikací, čímž pomáhá efektivně zpracovávat požadavky, snadno řídit změny v konfiguraci softwaru a opakovaně a spolehlivě tyto změny nasazovat do různých cílových prostředí. Orchestrace procesů zajišťuje, že všechny zúčastněné strany jsou o veškerých změnách včas a dostatečně informovány.

Demand & Resource Manager

Modul Demand & Resource Manager pomáhá řídit celý životní cyklus projektu od zachycení úvodních idejí, přes řízený výběr kandidátních projektů, až po naplánování schválených projektů a vykazování vynaložených kapacit. Integrovaný systém pro řízení zdrojů zahrnuje plánování kapacit, alokaci zdrojů, sledování vytížení zdrojů při zadávání úkolů a poskytuje tak manažerům zdrojů reálný pohled na aktuální a plánovaný stav zdrojů. Požadavky na zdroje (alokace) jsou svázány se záznamy jednotlivých procesů (např. změnové požadavky na vývoj, testovací a release plány).

Service Manager

Service Manager je moderní řešení, které důsledně využívá procesně orientovaného přístupu k řízení IT služeb a vede k těsné a koordinované spolupráci mezi businessem a IT útvarem. Řešení obsahuje ucelenou sadu hotových, ověřených a integrovaných procesů založených na nejlepších praktikách ITIL, které lze snadno a rychle upravit dle specifických požadavků zákazníka (Request Fulfillment, Incident, Problem, Change & Configuration Management), s provázanou konfigurační databází (CMDB).  Service Level Management je podpořen integrovaným aparátem.

Development & Test Manager

Modul Development & Test Manager pomáhá IT organizacím řídit vývoj aplikací napříč různými vývojovými nástroji, ale i procesy jednotlivých oddělení a týmů. Zajišťuje, aby proces vývoje byl jednotný, flexibilní, s jasnými zodpovědnostmi zúčastněných rolí a současně snadno auditovatelný. Součástí řešení je i systém pro řízení testů, který umožňuje vytvářet a evidovat testovací scénáře, testovací případy, plánovat běhy testů, zaznamenávat a vyhodnocovat výsledky těchto testů. Mimoto umožňuje evidovat a zpracovávat související defekty.

Release & Deployment Manager

Modul Release & Deployment Manager slouží k řízení nasazování realizovaných změn softwarových aplikací do různých prostředí. Těmito změnami se rozumí instalace nových aplikací nebo opravy a aktualizace již nasazeného softwaru. Modul je koncipován tak, aby podporoval proces Release Management od začátku do konce, tedy od požadavku nasazení až po uvolnění hotové aplikace do produkčního prostředí.

Použitá nástrojová platforma

Řešení Orchestrated IT je postaveno na procesně orientované nástrojové platformě SBM, která zajišťuje automatizaci a vzájemnou integraci procesů. Výhodou této platformy je možnost snadného uzpůsobení řešení a možnost využití pro další automatizované procesy v IT i mimo něj.  SBM se vyznačuje širokou konfigurovatelností nevyžadující nákladné programování. Jednotlivé procesy je možné mezi sebou snadno provázat a s využitím automatizovaných akcí tak dosáhnout jejich vzájemné úzké integrace.

Integrační vývojový nástroj dovoluje do procesů zapojit existující softwarové nástroje, což umožňuje zachovat jejich používání a zajistit jejich vzájemnou koordinaci v rámci procesů.

Celkové přínosy

  • Zvýšení spokojenosti uživatelů/zákazníků s IT dodávkami díky zkrácení doby potřebné k dodání požadované funkcionality v odpovídající kvalitě.
  • Zvýšení výkonu IT či snížení nákladů prostřednictvím optimalizace a následné automatizace klíčových IT procesů na jednotné platformě.
  • Zlepšení spolupráce mezi businessem a IT, zvýšení transparentnosti IT formalizací procesů, nastavením jasných zodpovědností a vzájemné komunikace. Business tak ví, kam jsou investovány IT kapacity a má kontrolu nad dodávkou.
  • Zjednodušená orientace uživatelů díky portálujednotnému místu pro sběr požadavků na změny a pro přístup k ostatním IT službám. Jednotné webové rozhraní pro všechny procesy redukuje množství chyb a nejasností.
  • Kontinuální zlepšování IT služeb prostřednictvím hodnocení spokojenosti koncových uživatelů a vyhodnocováním procesních metrik.
  • Automatický audit změn od počátečního požadavku až po zavedení do produkčního prostředí snižuje náklady na provádění interních a externích auditů.
  • Plně integrovaný systém pro řízení zdrojů nad všemi klíčovými IT procesy.
  • Jednotný, rychlý, kompletní a řízený životní cyklus dodávky aplikace.
  • Flexibilní integrační platforma pro sdružení různorodých nástrojů, jazyků, prostředí a platforem umožňuje využít stávající osvědčené nástroje koordinovaným způsobem dle definovaných procesů.