Business Process Automation

Profesionální řešení pokrývající klíčové podnikové procesy s možností snadného napojení na vaše stávající systémy. Součástí řešení je několik propojených modulů, které lze nasadit samostatně a které lze snadno modifikovat. Řešení využívá softwarovou platformu, která dovoluje rychlou digitalizaci a automatizaci dalších procesů bez dodatečných licenčních nákladů.

Hlavní přínosy

  • Digitalizované procesy ověřené praxí připravené k rychlému nasazení
  • Low-code nástrojová platforma SBM pro digitalizaci a automatizaci jakýchkoliv procesů
  • Snadné změny v procesech dle získaných zkušeností a měnících se potřeb
  • Snadné vyhodnocování výkonnosti procesů prostřednictvím zabudovaného reportingu umožňující kvalifikovaně navrhovat jejich zlepšení
  • Automatické vyváření změnové historie, časových razítek pro snadnou auditovatelnost

Řízení financí

Modul umožňuje plánovat finance nákladových středisek, nebo přímo projektů/zakázek po jednotlivých letech či měsících ve zvolené struktuře (vlastní druhy výnosů a nákladů). K dispozici jsou funkce pro porovnání plánu se skutečností, která je automaticky pořizována z dat souvisejícího modulu pro zpracování dokladů, nebo přímo z vašeho účetního systému.

Zpracování nákupních požadavků a objednávek

Základní modul umožňující založení nákupního požadavku s ověřením rozpočtu souvisejícího nákladového střediska a jeho následné schválení a předání nákupnímu oddělení ke zpracování. Systém umožnuje snadno založit objednávku sloučením více nákupních požadavků. Objednávku lze elektronicky podepsat a odeslat přímo dodavateli.

Zpracování příchozích dokladů

Dle čísla objednávky lze rozúčtování dokladu propojit se souvisejícími nákupními požadavky, které automaticky mění svůj stav dle fáze zpracování objednávky i dokladu. Zadavatel má tedy vždy aktuální přehled o stavu zpracování. Doklady jsou dle nastaveného nákladového střediska předány konkrétním manažerům ke schválení a následně jsou exportovány do účetního systému k zaúčtování.

HR procesy

Modul HR pomáhá řídit procesy nástupu, změny pozice i odchodu zaměstnance. Modul je propojen s databází majetku vázaného na daného zaměstnance, takže lze snadno a rychle zajistit jeho předání. Dále obsahuje systém automaticky generovaných úkolů. Ten dokáže zajistit kontrolu nad správným a rychlým provedením požadovaných úkonů jako je zajištění školení, přidělení nebo vrácení majetku nebo řízení přístupových oprávnění.

Back-office procesy

Řešení umožňuje zpracování různých žádostí a formulářů jako jsou zpracování pracovních cest včetně vyúčtování, hlášení výpadků, žádosti o IT techniku, školení, přidělení přístupů, žádost o dovolenou, home-office, Multisport kartu, o příspěvek na penzijní /životní pojištění, apod.

Řízení dodavatelů a správa smluv

Zajistí firmě centrální místo s evidencí všech ověřených dodavatelů. Ověření probíhá formou sběru dat o dodavateli a následně vyhodnocením ze strany jednotlivých týmů zapojených do procesu (opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, detekce podvodů a zpronevěr, zpracování osobních údajů, finanční zdraví, IT bezpečnost). Řešení umožňuje také řízení celého životního cyklu smlouvy od přípravy, přes připomínkování ze strany členů jednotlivých týmů, schválení dle stanovených pravidel, podepsání formou digitálního podpisu, až po samotný zánik smluvního vztahu.

Řízení podnikových rizik

Modul Podnikových rizik pomáhá řídit identifikovaná rizika ohrožující strategické cíle a priority celé organizace. Součástí modulu je též možnost úkolování dotčených realizátorů navrhovaných opatření a sledování postupu plnění. Další součástí je řízené schvalování zápisů a usnesení celopodnikového výboru pro řízení rizik včetně reportu managementu.

Správa dokumentů

Kromě řízeného oběhu dokumentů jakým jsou objednávky, faktury a smlouvy disponuje řešení
zabudovaným modulem pro správu běžných dokumentů umožňujícím vkládání souborů, jejich verzování, řízení přístupu k těmto dokumentům a ukládání metainformací. Pro každý typ dokumentu lze definovat speciální workflow.

Řízení projektů a zakázek

Nasazení společně s dalším řešením Project Manager, které efektivně pomáhá řídit malé i velké projekty, přináší širší možnosti například v podobě evidence nákupních požadavků, objednávek, dokladů nebo pracovních cest přímo pod konkrétním projektem. V důsledku tohoto spojení je možné řízení financí a kapacit ve vyšší granularitě než na úrovni celého střediska.

Řízení IT

Jednou z klíčových výhod řešení je i možnost provozovat jej současně s řešením Orchestrated IT. Tím lze získat ucelenou sadu pokrývající jak hlavní podnikové procesy, tak všechny klíčové IT procesy, které v celku tvoří jednotný informační systém poskytující všechny klíčové služby v organizaci.

Významní zákazníci pro řešení Business Process Automation

Chcete se dozvědět více? Zanechte prosím kontakt a my se Vám obratem ozveme.