Aktualizace kurzu Business Analysis Foundation

Co přináší nová aktualizace sylabu Business Analysis Foundation od 8/2021?

  • novou strukturaci disciplíny BA dle servisního rámce, tzv. BASF – Business Analysis Service Framework
  • varianty role business analytika (jak se aktuálně objevují v organizacích)
  • kompetence business analytika v podobě „T-shaped“ profesionála
  • doplnění a rozšíření technik používaných v rámci strategickém kontextu BA
  • nové techniky SIPOC a customer journey maps
  • zakomponování agility do některých témat BA (např. práce s business case, práce s požadavky – User story, validace požadavků, prioritizace požadavků pomocí MoSCoW přístupu)

 

Kurz Business Analysis Foundation prošel v letošním létě největší restrukturalizací za dobu své existence. Důvodem k této poměrně markantní změně byla změna sylabu ke zkoušce BCSBAF.EN, popsaná v Preparation Guide 202104. Základem pro tento kurz je stále publikace BCS Business Analysis, ale nově její inovované čtvrté vydání.  V tomto krátkém článku bychom Vás rádi seznámili s největšími změnami ve struktuře a obsahu nové verze kurzu.

V kapitole věnované objasnění disciplíny business analýzy je nově zahrnuta pasáž věnovaná různým variantám role business analytika tak, jak se v poslední době objevují v různých organizacích.

Aktuální trend požadující specializaci business analytiků se objevuje v kapitole věnované kompetencím business analytiků v podobě tzv. „T-shaped“ profesionála, tedy člověka s širokými základními kompetencemi v kombinaci s hlubokými kompetencemi v oblasti, na kterou se specializuje (doména, proces, aplikace apod.)

Kapitola pojednávající o strategickém kontextu pro business analýzu doznala jen minoritních změn v podobě doplnění či rozšíření používaných technik (VMOST a business model canvas).

business analýza aktualizace kurz

Jedním z aspektů, který dělá business analýzu tak zajímavou, je rozsah a povaha projektů zaměřených na business změny, které se mohou velmi lišit.Zcela zásadní je nyní strukturace disciplíny business analýzy. Zatímco v předchozím vydání publikace (a kurzu) byla disciplína členěna do podoby procesního modelu, nově je strukturace pojata dle servisního rámce, tzv. BASF – Business Analysis Service Framework.

Business analytici v různých kontextech projektů musí přizpůsobovat prováděné činnosti a vybírat optimální techniky pro danou situaci, spolupracovat a ovlivňovat zainteresované strany, které zastávají odlišné a někdy i protichůdné názory. Právě tato rozmanitost se odráží ve službách BASF.

V kurzu je každá z těchto služeb popsána svou charakteristikou, nabídkou hodnoty, prováděnými činnostmi a použitými technikami.

Podobně jako v předchozí verzi kurzu, následující kapitoly se zaměřují na hlubší popis témat zapadajících do kontextu služeb business analýzy.

Téměř beze změny zůstal přehled technik pro vyšetřování situace, řízení zainteresovaných stran bylo rozšířeno o použití techniky RACI/RASCI pro popis jejich odpovědností. Téma věnované zlepšování business procesů nově zahrnuje popis techniky SIPOC pro modelování business procesů na enterprise úrovni a nově uvádí techniku customer journey maps. Téma věnované generování možností řešení business problému/příležitosti je rozšířeno o popis použití konvergentního a divergentního myšlení.

Do řady dalších témat byla promítnuta myšlenka agility, jedná se o práci s business case v agilním prostředí, o techniku User Story pro zaznamenání funkčních požadavků, o způsob validace požadavků v agilním prostředí a prioritizace požadavků pomocí MoSCoW přístupu.

Samotná forma a požadavky na složení certifikační zkoušky zůstávají beze změny, tedy on-line test, 40 otázek, pro úspěšné složení je vyžadováno 65+%, tzn. 36+ správných odpovědí.

 

Zpět na přehled novinek