Základní kompetence business analytika

Role business analytika je velmi široká.  Z toho také pramení rozsah kompetencí, které by optimálně měl naplnit kandidát na tuto roli. Samozřejmě je ale třeba přihlédnout k vymezení rozsahu prací role business analytika v konkrétní organizaci.

Níže předložené kompetence poskytují přehled klíčových chování, charakteristik, znalostí a osobních kvalit, které podporují praxi business analýzy. Nejsou ale unikátní výhradně pro business analýzu, řadu z nich je možné uplatnit i v rámci jiných disciplín.

Pokud vykonáváte roli business analytika nebo se na ní chystáte, mohou Vám tyto kompetence posloužit jako základ pro sebehodnocení a plánování dalšího osobního rozvoje.

Analytické myšlení a řešení problémů

Klíčové dovednosti business analytika pro efektivní analýzu problémů a příležitostí, hledání skutečných kořenových příčin, identifikaci změn s potenciálem dodat nejvyšší hodnotu.

Zahrnuje:

 • kreativní myšlení, které pomáhá při generování nových myšlenek, přístupů a alternativ řešení problémů a uchopení příležitostí
 • schopnost rozhodování na bázi porozumění kritériím zahrnutým v rozhodování, shromáždění informací relevantních k rozhodnutí, jejich analýzu, srovnání a přijímání kompromisů mezi alternativami a identifikace nejlepšího řešení
 • schopnost učení, rychlého absorbování nových informací, modifikace existujících znalostí, což umožňuje business analytikům pracovat efektivněji v rychle se měnícím prostředí
 • řešení problémů na bázi odhalení skutečné kořenové příčiny, zvážení možností řešení a doporučení optimální varianty řešení
 • systémové uvažování, reprezentující holistický přístup založený na porozumění, jak lidé procesy a technologie v rámci organizace vzájemně interagují
 • konceptuální myšlení na základě pochopení vazeb mezi kontexty, řešeními, potřebami, změnami

Osobní charakteristiky

Významně zvyšují osobní efektivitu v praxi business analýzy.

Zahrnují:

 • etiku, tedy schopnost chovat se eticky a domýšlet etické dopady změn na ostatní, což umožňuje business analytikům získat respekt zainteresovaných stran
 • osobní odpovědnost znamenající, že úkoly budou dokončeny včas v souladu s očekáváním kolegů a zainteresovaných stran
 • důvěryhodnost pramenící z osobní odpovědnosti, konzistentních postojů, poctivého a přímočarého jednání
 • organizační schopnosti a time management, schopnost optimální organizace týmových aktivit, prioritizace úkolů, účinné řízení vlastního času, ale také schopnost diferenciace důležitých a nevýznamných informací, jejich uspořádání a efektivní uložení pro pozdější použití
 • adaptabilitu, schopnost přizpůsobit styly chování a metody přístupu podle podmínek
 • sebedůvěru, tedy dostatek sebevědomí v sebe sama, v kvalitu produkované analýzy, v relevantnost přístupu a obhájení svých argumentů

Business znalosti

Znalosti umožňující lépe pochopit zastřešující koncepty, které řídí struktury, přínosy a hodnoty v situacích souvisejících s business potřebou a změnovou iniciativou.

Zahrnují:

 • business prozíravost, schopnost porozumět budoucím potřebám pomocí zkušeností a znalostí získaných z jiných situací a pochopení, jak jiné organizace vyřešily výzvy/problémy
 • znalosti odvětví průmyslu, umožňující pochopení současných praktik a aktivit v rámci průmyslového odvětví a podobných procesů z jiných odvětví
 • správu dodavatelů, procesy nákupu, správy dodavatelů a typy smluvních ujednání
 • znalosti organizace, umožňující pochopení řídících struktur a business architektury
 • politické povědomí, znamenající znalost „místních poměrů“ a schopnost rozpoznat, co je/není v organizaci přijatelné
 • znalosti metodik a standardů používaných organizací poskytuje business analytikům informace o kontextu, závislostech, příležitostech a omezeních pro volbu přístupu
 • znalosti řešení, které umožňují efektivní určení optimálního způsobu implementace změny
 • agilní myšlení aplikované v širším rozsahu, než jen na vývoj SW aplikací, a podporující business agilitu s cílem pružně reagovat na změny v kontextu, zjištěné problémy a příležitosti
 • základy IT v rozsahu technické terminologie, aplikačního SW, HW a sítí, životní cyklus vývoje SW, přístupy/notace modelování systémů

Komunikační dovednosti

Efektivní komunikace zahrnuje adaptaci komunikačních stylů a technik úměrně znalostem a potřebám příjemců informací.

Zahrnují:

 • verbální komunikaci (mluvená slova k vyjádření sdělované informace)
 • non-verbální komunikace (řeč těla, mimika, gesta a oční kontakt)
 • písemnou komunikaci, vyžadující širokou slovní zásobu
 • naslouchání, nezbytné pro pochopení ústně předávaných informací

Dovednosti interakce

 • facilitace – usnadnění interakcí mezi zainteresovanými stranami, moderování diskuse skupin s cílem umožnit všem účastníkům efektivně formulovat své názory a zajistit, že diskutující jsou schopni rozpoznat a ocenit různé úhly pohledu na diskutovaný problém
 • vedení a ovlivňování – motivace lidí k jednání způsobem, který jim umožní spolupracovat na dosahování společných cílů
 • týmová práce, vyjednávání a řešení konfliktů
 • učení – pedagogické dovednosti pomáhají business analytikům efektivně komunikovat informace, koncepty, nápady a otázky a také zajistit pochopení komunikovaných informací

Nástroje a techniky business analýzy

Znalost obsluhy široké palety SW nástrojů pro podporu komunikace a spolupráce, tvorbu a údržbu artefaktů požadavků, modelování konceptů, řízení problémů a zvýšení celkové produktivity jako jsou nástroje pro správu požadavků, workflow požadavků, konfigurační nástroje, kancelářské nástroje a technologie, specializované nástroje a technologie business analýzy apod.

Zpět na přehled novinek

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA BUSINESS ANALÝZY?

VYZKOUŠEJTE NÁŠ E-LEARNING!

1 den přístupu zdarma

Úvod do business analýzy

Váš požadavek byl úspěšně odeslán. Brzy se ozveme.

Došlo bohužel k nějaké chybě při odesílání formuláře. Prosím zkuste to ještě jednou.

LBMS will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.